top of page

Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden sinds 1950

Samen zijn we er voor jou!

Oostenrijk / België / Duitsland / Slowakije

Getränketheke, Biertheke, Kühltheke, Kühlpult, Umluftvitrinen, Cocktailbar, Edelstahlküchen, Sonderbau, Handarbeit, SB Vitrinen, Kühlwannen, Umluftwannen, Custom made, Barkonzept, Edelstahlmöbel, Barkonzept, VonHauser, Bottlecooler, Coolingdesk, Refrigerated counters, Refrigerated Display Cases,Built in refrigerated display,Countertop,Edelstahlmöbel Kühlmöbel,Fertigung,Vitrinen Umluftvitrinen

Gegevensbescherming :

De Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)  is in het bedrijf Dipl.Ing. Georg H. Hauser GmbH geïmplementeerd sinds 25 mei 2018.

1. TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1. Op al onze leveringen en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie is bepalend.

1.2. Individuele overeenkomsten vereisen onze schriftelijke bevestiging.

1.3. De huidige voorwaarden staan op de homepage  www.hauser-wien.at  evident.

1.4. Tegenbevestigingen door de koper en/of de verwijzing naar zijn eigen inkoop- of voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen.

 

2. AANBIEDING EN AANVAARDING

 

2.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

2.2. Bestellingen van de koper dienen schriftelijk te worden geplaatst en worden pas geacht te zijn aanvaard na afgifte van de schriftelijke orderbevestiging.

2.3. Aanvullingen, wijzigingen of nevenafspraken op of uit overeenkomsten vereisen onze schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn.

 

3. LEVERINGSOMVANG EN LEVERTIJD

 

3.1. Genoemde data en termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn begint over het algemeen op het in de orderbevestiging vermelde tijdstip, er zijn twee uitzonderingen:

- Tijdstip waarop aan alle technische, commerciële en andere eisen van de koper is voldaan; - Tijdstip waarop de gevraagde borg of aanbetaling is gedaan.

3.2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd deelleveringen te doen en dienovereenkomstig te verrekenen.

3.3. Algemene vertragingen in de levering leiden alleen tot een herroepingsrecht als ons schriftelijk een bedenktijd van 4 weken is toegekend.

3.4. We hebben ook vertragingen in de levering en uitvoering als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die de levering voor ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken (zoals latere materiële inkoopmoeilijkheden, operationele storingen, stakingen, officiële bestellingen, enz.), als ze zich voordoen met ons of onze leveranciers niet verantwoordelijk voor bindend overeengekomen termijnen. De dienst of levering kan worden uitgesteld voor de duur van de hinder plus een redelijke opstarttijd; Bovendien hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen.

3.5. Claims van vertragingen in de levering zijn bij gebrek aan een speciale schriftelijke overeenkomst van het tegendeel  - voor zover wettelijk toegestaan - uitgesloten.
3.6. De verpakking en verzendwijze worden door ons gekozen en worden tevens als goedgekeurd door de klant beschouwd. Extra kosten veroorzaakt door speciale verzendverzoeken van de klant zijn voor rekening van de klant.

3.7 De klant draagt in ieder geval het transportrisico, indien de klant de transportopdracht wil/moet organiseren en plaatsen, draagt de klant het transportrisico evenals de afhandeling van de regresvorderingen bij de door ons geselecteerde transportonderneming. 3.8 Door de klant de transportopdracht aan ons te gunnen, worden wij slechts als tussenpersoon voor het transport beschouwd.

3.9 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een expediteur / derde partij.

 

4. PRESTATIES EN OVERDRACHT VAN RISICO

 

4.1 De plaats van uitvoering voor leveringen (bijv. door middel van een expeditiebedrijf) van gereed product is altijd ons magazijn - afhaalmagazijn Wenen 1140.

4.2 Levering vindt plaats af magazijn te Wenen; De plaats van uitvoering is Wenen - Oostenrijk. Ten tweede is de plaats van nakoming die plaats waar de dienst daadwerkelijk is verleend.

 

5. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

5.1. De in de orderbevestiging vermelde prijzen plus de respectievelijke wettelijke BTW zijn bepalend. De prijzen zijn af fabriek en zijn exclusief transport-, verwijderings-, douane- of soortgelijke kosten. Niet beïnvloedbare leveringsdatumafhankelijke toeslagen worden in het algemeen berekend volgens de voorwaarden op de leveringsdatum.

5.2. Wij zijn gerechtigd, ondanks andersluidende instructies van de koper, inkomende betalingen in eerste instantie te verrekenen met oudere openstaande facturen. Als er al kosten en rente zijn ontstaan, zijn wij gerechtigd de betaling eerst te verrekenen met de kosten, daarna met de rente en tenslotte met de vermogensvordering.

5.3. Betaling dient netto vooraf te geschieden - tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Cheques en wissels worden alleen tegen betaling aanvaard; alle aflossingskosten zijn voor rekening van de zakenpartner.

5.4. Indien de koper met betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd een vertragingsrente van 8% boven de basisrente in rekening te brengen.

  5.5. Bij niet-naleving van betalingstermijnen, in het bijzonder indien wissels of cheques niet worden geïnd of betalingen worden opgeschort, of indien andere omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper in het gedrang brengen, zijn wij gerechtigd de gehele resterende schuld op te vorderen opeisbaar zijn, ook als vooraf gedeeltelijke betalingen zijn aanvaard, en om vooruitbetalingen of borgsommen te vragen.

 

6. TITELBEHOUD (EV)

 

6.1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald, ook al zijn ze in welke vorm dan ook aan derden doorgegeven. Verwerking of aansluiting van goederen onder EV wordt altijd voor ons als fabrikant uitgevoerd zonder dat er voor ons verplichtingen ontstaan. Waardeverminderingen zijn voor rekening van de koper. Verpanding of overdracht tot zekerheid is aan de koper verboden.

6.2. De koper is gerechtigd  - mits hij niet in verzuim is met betalen  - de goederen onder EV in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen, waarbij hij de vorderingen op derden die voortvloeien uit de doorverkoop of enige andere rechtsgrond met betrekking tot de goederen onder EV aan ons overdraagt via de derde partij uit voorzorg en volledig . Deze opdracht wordt genoteerd in de bedrijfsboeken; hieraan zijn informatieverplichtingen verbonden bij toegang door derden.

 

7. GARANTIE EN GARANTIE

 

7.1. De garantie is 6 maanden en begint met:  het tijdstip van levering aan de koper (oplevering). De koper is verplicht de goederen bij ontvangst te inspecteren op eventuele beschadigingen en deze binnen 10 dagen schriftelijk te melden onder vermelding van de gebreken. Anders wordt de levering als goedgekeurd beschouwd. Defecte apparaatonderdelen moeten voor inspectie door ons of een van onze vertegenwoordigers beschikbaar worden gehouden in de staat waarin ze zich bevonden op het moment dat het defect werd ontdekt.  Voor retourzendingen is altijd onze schriftelijke bevestiging nodig. Bij verborgen gebreken dienen de gebreken binnen 7 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld  - uiterlijk binnen zes maanden na levering van de goederen  - om alle garantieclaims in te dienen in geval van enige andere uitsluiting. Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen leidt tot uitsluiting van alle claims.

7.2. De koper moet altijd de gebrekkigheid van de goederen bewijzen; het vermoeden van een tekortkoming in § 924 ABGB is niet van toepassing.

7.3. Met uitzondering van glas geldt een jaar garantie op het geleverde materiaal. Werk- en reistijden vallen niet onder de garantie. Voor gevolgschade  er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij ondeskundig gebruik is de garantie uitgesloten.

7.4. Bij bestelling - inkoop - levering van externe systemen is het bedrijf dat het systeem in gebruik neemt aansprakelijk. Met de klant dient een acceptatierapport te worden gemaakt.

7.5. Bij externe systemen geldt slechts één jaar materiaalgarantie.  

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 

Schadeclaims tegen ons als  Zelfs tegen onze plaatsvervangende agenten zijn uitgesloten, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor gederfde winst uit.

 

9. OFFSET

 

De koper heeft alleen recht op verrekening indien zijn vordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld. Een retentierecht kan alleen worden uitgeoefend als dit is gebaseerd op claims uit het contract / de bestelling.

10. PLAATS VAN JURISDICTIE, TOEPASSELIJK RECHT

 

10.1. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit het contract / de bestelling voortvloeien, is de bevoegde rechtbank op het hoofdkantoor van Dipl.Ing. Georg H. Hauser GmbH.

10.2. Het contract is uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van  Ex.  de VN inzake contracten voor het internationale goederenverkeer (kortweg CISG) is uitgesloten.

10.3. Daarnaast zijn de "Algemene leveringsvoorwaarden voor de elektrische en elektronische industrie" en de "Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van de Machine- en Staalbouwindustrie" van toepassing in de momenteel geldende versie.

10.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden of deze contracttekst een maas in de wet bevat, zullen de contractpartijen de niet-effectieve of onvolledige bepaling vervangen of aanvullen met passende bepalingen die grotendeels overeenkomen met het economische doel van de beoogde bepaling. De geldigheid van de overige bepalingen blijft onaangetast.

11. RETOUREN

 

11.1 In individuele gevallen worden, ter beoordeling van DI G. Hauser GmbH, verwerkingskosten van ten minste 5% in rekening gebracht voor het retourneren van goederen. Bij bijzondere constructies/opdrachtwerk geldt een korting van minimaal 3/4 van het orderbedrag.

12. Vervoer

 

12.1 Alle prijzen worden geleverd zonder transport. Indien een transport gewenst is, wordt een transport georganiseerd door een expediteur, in dit geval is de overeenkomst van het internationale wegtransportcontract (CMR) van toepassing. Transporten worden altijd maar in één richting gegeven. Ophaling wordt apart in rekening gebracht naar gelang de inspanning.

12.2 De klant draagt in ieder geval het transportrisico, indien de klant de transportopdracht wil/moet organiseren en gunnen, draagt de klant het transportrisico evenals de verwerking van de verhaalvorderingen bij de door ons geselecteerde transportonderneming. 12.3 Door de klant de transportopdracht aan ons te gunnen, worden wij slechts als tussenpersoon voor het transport beschouwd.

12.4 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een expediteur / derde partij.

bottom of page